Projekt Rozum a cit

„Projekt Rozum a cit, pomáhejme si navzájem, registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009147 je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 1.1 Ministerstvo práce a sociálních věcí.“ 

EU

Projekt má za cíl eliminaci jednoho z klíčových sociálních problémů vybraných cílových skupin. Cílovými skupinami jsou osoby z řad národnostních menšin a osoby opouštějící institucionální zařízení.

Projekt se zaměřuje na řešení problematiky pracovního vyloučení a zaměstnanosti u daných cílových skupin a předkládá strategii pro aplikaci nástrojů vedoucích k znovu začlenění cílových skupin na trh práce.

Cílová skupina:
  • osoby z řad národnostních menšin,
  • osoby opouštějící institucionální zařízení.
Realizace projektu:

01.01.2019 – 31.12.2020

Aktivity projektu:

Jsou to poradenství v rámci individuálního koučinku, vzdělávací kurzy a profesní rekvalifikace.

Rekvalifikační kurzy (interní) budou zajištěny partnerem projektu Kvalifikační a personální agenturou KaPA, o. p. s.

Další klíčová aktivita je vytvoření pracovních míst pro osoby z cílových skupin. Jedná se o dotovaná a tréninková pracovní místa (6 dotovaných pracovních míst po dobu 12 měsíců na 8 hodinové pracovní úvazky a 10 tréninkových pracovních míst na dobu 3 měsíců na 6 hodinové pracovní úvazky). U obou typů pracovních míst bude k dispozici mentor přidělený každému pracovníkovi.

Kontaktní osoba:

Bližší informace na letáku o projektu zde.