Ochrana osobních údajů

Účelem této sekce je poskytnout vám informace o zpracování vašich osobních údajů v Charitě Třinec a vašich právech, která jsou s nimi spojena. Chceme, abyste věděli, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi dále nakládáme a na jaké účely je využíváme. Najdete zde také informace o zdrojích, z nichž tyto údaje získáváme, a rovněž se dozvíte, komu tato data můžeme poskytnout.

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy transparentně, korektně, v souladu se zákonem a v rozsahu nezbytném pro příslušný účel. Vaše osobní údaje bezpečně uchováváme po nezbytně nutnou dobu, podle lhůt, které nám ukládají právní předpisy. V případě oprávněného zájmu organizace, si můžeme sami určit dobu, po kterou budeme údaje uchovávat. 

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Kdo je „Správce osobních údajů“ a jak ho můžete kontaktovat?

Správcem vašich osobních údajů je Charita Třinec.

Kontaktní údaje správce:
Charita Třinec
Lánská 128
739 61 Třinec
Česká republika
IČ: 49591512

Jaké zákonné důvody máme pro zpracování vašich osobních údajů a k jakým účelům je využíváme?

Zpracovávat vaše osobní údaje můžeme, pouze pokud k tomu existuje odpovídající zákonný důvod, tedy pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

a)   zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, zejména pro následující účely:
- za účelem vedení osobních spisů pro plánování a poskytování služeb
- plnění povinností příjemce dotace

b)   zpracování je nezbytné pro sepsání nebo plnění smlouvy, zejména pro následující účely:
- jednání se zájemcem o službu
- vedení pořadníků žadatelů 
- uzavření smlouvy o poskytování služby

c)    zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, zejména pro následující účely:
- propagace činnosti Charity (včetně adresného informování dárců o dalších možnostech podpory a pořádaných akcích)
- ochrany majetku a osob v prostorech Charity

d)   zpracování na základě vámi uděleného souhlasu, zejména pro následující účely:
-  používání fotografií klientů a dárců za účelem propagace činnosti Charity

Souhlas je dobrovolný, můžete jej udělit, odmítnout nebo udělený souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, která je založená na uděleném souhlasu před jeho samotným odvoláním.

Neudělení souhlasu nebo jeho odvolání nemá žádné důsledky na váš smluvní vztah s Charitou Třinec

Jaké osobní údaje zpracováváme v Charitě Třinec?

Identifikační údaje subjektu
Jedná se zejména o jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, státní příslušnost, čísla průkazů totožnosti. Týká se i osob navázaných na jednotlivé klienty naší služby, např. kontaktní osoby, zákonné zástupce, osoby spolu-hradící vyúčtování. Tyto údaje jsou důležité, abychom měli jistotu, že kontaktujeme skutečně tu správnou osobu.

Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje)
Jedná se zejména o zdravotní údaje, nezbytné pro poskytování zdravotních služeb.

Kontaktní údaje
Jedná se zejména o adresy klienta, opatrovníka či jiné kontaktní osoby – například: adresa trvalého pobytu, kontaktní adresy a dále kontaktní údaje – například: telefonní čísla, e-maily, ID datových schránek apod. Tyto údaje jsou nezbytné, abychom vám byli schopni naši komunikaci doručit.

Údaje o využívaných službách
Údaje o tom, které služby a v jaké míře jsou vám poskytovány. 

Záznamy komunikace
Jedná se zejména o záznamy telefonních hovorů, písemné záznamy z jednání s bankovními poradci či jinými specializovanými pracovníky banky, záznamy vašich stížností a reklamací. Tyto údaje slouží k tomu, abychom vás nadměrně nebo opakovaně neoslovovali a přizpůsobovali naši nabídku vašim aktuálním potřebám. O pořízení záznamu telefonního hovoru jste vždy předem informován.

Kde vaše osobní údaje získáváme?

Údaje od vás či od vašich zástupců (např. opatrovníka)
Jedná se o údaje, které nám poskytnete v rámci žádosti o službu.

Údaje jako výsledek využívání našich služeb
Jedná se o údaje zaznamenané zaměstnanci Charity Třinec poskytujících sjednané služby.

Údaje od třetích stran
Jedná se zejména o údaje od kontaktních osob, příp. orgánů státní správy. 

 Kdo jsou zpracovatelé a příjemci vašich osobních údajů?

Regulace ochrany osobních údajů umožňuje, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele. Zpracovatel osobních údajů je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje. V těchto případech je smluvně i regulací garantována stejná ochrana vašich údajů, jako je tomu ze strany Charity Třinec. Mezi nejvýznamnější zpracovatele, které Charita Třinec využívá pro zpracování osobních údajů, patří poskytovatelé IT služeb (správa, vývoj a podpora informačních systémů Charity Třinec)

Kromě zpracovatelů uvedených výše, které ke zpracování osobních údajů určitým způsobem přímo pověřujeme, předáváme vaše osobní údaje i dalším institucím či jiným subjektům, zejména:
- příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení
- obcím, Ministerstvu práce a sociálních věcí
- Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Osobní údaje klientů uchováváme jen po dobu, která je přiměřená účelu jejich zpracování.

Příslušná legislativa stanovuje lhůtu pro uchovávání osobních údajů klientů, zpravidla 5-10 let od ukončení smluvního vztahu.

Jaká máte zákonná práva při zpracování vašich osobních údajů?

Právo na přístup k osobním údajům
Vaše právo požádat o výpis osobních údajů, které o vás Charita Třinec eviduje.

Právo na přenositelnost osobních údajů (portabilita)
Vaše právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Týká se automatizovaně zpracovávaných osobních údajů, a to na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)
Vaše právo požadovat po Charitě Třinec, aby bez zbytečného odkladu smazala vaše osobní údaje, pokud je naplněn některý důvod stanovený právními předpisy.

Právo na opravu osobních údajů
Vaše právo požadovat neprodlenou opravu vašich nepřesných osobních údajů, popřípadě jejich doplnění.
Pokud nám oznámíte změnu svých osobních údajů, provedeme bezodkladnou aktualizaci jejich zpracování.

Právo na omezení zpracování
Vaše právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů v případě důvodů stanovených právními předpisy (např. z důvodu nepřesnosti zpracovávaných osobních údajů čí protiprávnosti jejich zpracování nebo uplatnění námitky v případě zpracovávání vašich osobních údajů založeném na základě našeho oprávněného zájmu).

Právo vznést námitku
V případě, že vaše osobní údaje zpracovává Charita Třinec na základě oprávněného zájmu správce, máte právo na námitku.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu 
Vaše právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel jejich ochrany.

Právní předpisy

Při zpracovávání vašich osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, mezi ty hlavní patří zejména:
- Nařízení č. 2016/679/EU, obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR)
- Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
- Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

 

Formuláře pro uplatnění práv subjektu osobních údajů ke stažení zde:

Informace o zpracování osobních údajů ke stažení zde: