Projekt Flexibilní zaměstnanost

„Projekt Flexibilní zaměstnanost pro osoby pečující a dlouhodobě nezaměstnané 2, registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007142 je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Ministerstvo práce a sociálních věcí“

EU

Projekt se zaměřuje na řešení problematiky zaměstnanosti u osob dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných, kam řadíme osoby pečujících o osobu blízkou a osoby pečující o dítě do 15 let věku.

Projekt je zacílen na eliminaci jednoho z klíčových sociálních problémů cílové skupiny, a to pracovní vyloučení. Předkládáme strategii pro aplikaci nástrojů, vedoucích k znovu začlenění cílové skupiny na trh práce, projekt navazuj na úspěšně započatou pilotní aktivitu. 

Cílová skupina:
  • osoby dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaným (v evidenci ÚP 12 měsíců)
  • osoby pečujícím o děti do 15 let věku
  • osoby pečujícím o jinou závislou osobu 
Realizace projektu:

01.04.2018 – 30.03.2020

Aktivity projektu:

Aktivity jsou: zajištění poradenství (individuální poradenství, kariérní poradenství), psychologického individuálního koučingu, vzdělávání (počítačový kurz, kurz finanční gramotnosti, kurz právní minimum aj.), rekvalifikace osob z cílové skupiny formou vzdělávacích kurzů (kurz pracovníka v sociálních službách, externí rekvalifikace – individuální kurzy zaměřené na potřeby účastníka).

Rekvalifikační kurzy jsou zajištěny partnerem projektu Kvalifikační a personální agenturou KaPA, o. p. s. a pro účastníky jsou bezplatné. V důsledku této strategie bude využito potenciálu cílové skupiny na vytvoření relevantního pracovního uplatnění.

Kontaktní osoba: