Využití sbírky

„Tříkrálová sbírka je sbírkou veřejnou a řídí se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.“

V souladu s Osvědčením o oznámení konání sbírky je možné prostředky použít na podporu výstavby, rekonstrukcí, vybavení a zajištění provozních nákladů středisek charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, na podporu domovů pokojného stáří, domovů pro matky s dětmi v tísni, azylových domů, středisek pro pomoc lidem se zdravotním postižením, zařízení pro těžce nemocné, charitního poradenství, středisek pomoci cizincům a uprchlíkům, středisek dobrovolnických činností, podpory provozování nestátních zdravotnických zařízení, sociálního poradenství, služeb sociální péče a služeb sociální prevence, které jsou poskytovány jako služby pobytové, ambulantní, nebo terénní, dále na přímou finanční či materiální pomoc osobám v sociální nouzi a fond krizové a humanitární pomoci do zahraničí a pomoc zemím, které se ocitly v nouzi vlivem přírodních katastrof a válečných konflikt

Dělení výnosu

Celkový výnos Tříkrálové sbírky se dělí následovně:

  • 65 % výnosu sbírky připadá organizátorům kolednických skupinek, které jsou organizovány naší Charitou Třinec
  • 15 % výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit
  • 10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí
  • 5 % výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika
  • 5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky

Záměry využití sbírky v roce 2021:

  • Charita Třinec se rozhodla výnos sbírky pro rok 2021 ponechat na investiční výdaje pro účely pořízení nové budovy pro Charitu.

Schválené záměry využití Tříkrálové sbírky 2020 pro Charitu Třinec:

  • Charitní asistenční služba – dofinancování provozu služby, tj. částečně mzdové výdaje, výdaje na materiál a služby
  • Půjčovna kompenzačních pomůcek – dofinancování mzdových výdajů a pořízení nových kompenzačních pomůcek včetně nákladů na údržbu a opravy pomůcek
  • Charitní bazárek – provoz služby, dofinancování mzdových výdajů na zaměstnance v charitním bazárku

gg