Využití sbírky

„Tříkrálová sbírka je sbírkou veřejnou a řídí se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.“

V souladu s Osvědčením o oznámení konání sbírky je možné prostředky použít na podporu výstavby, rekonstrukcí, vybavení a zajištění provozních nákladů středisek charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, na podporu domovů pokojného stáří, domovů pro matky s dětmi v tísni, azylových domů, středisek pro pomoc lidem se zdravotním postižením, zařízení pro těžce nemocné, charitního poradenství, středisek pomoci cizincům a uprchlíkům, středisek dobrovolnických činností, podpory provozování nestátních zdravotnických zařízení, sociálního poradenství, služeb sociální péče a služeb sociální prevence, které jsou poskytovány jako služby pobytové, ambulantní, nebo terénní, dále na přímou finanční či materiální pomoc osobám v sociální nouzi a fond krizové a humanitární pomoci do zahraničí a pomoc zemím, které se ocitly v nouzi vlivem přírodních katastrof a válečných konfliktů.

Schválené záměry využití sbírky v roce 2022:

Schválené záměry využití sbírky v roce 2021 (311 219,00 Kč):

 • Charita Třinec se rozhodla část výnosu sbírky pro rok 2021 ponechat na investiční výdaje pro účely pořízení nové budovy/zázemí pro Charitu
 • Středisko Charitní bazárek– výnos určen částečně na pokrytí provozních výdajů služby a dofinancování mzdových výdajů na zaměstnance v charitním bazárku

Schválené záměry využití Tříkrálové sbírky 2020 (605 650,00 Kč):

 • Charita Třinec se rozhodla výnos sbírky pro rok 2020 ponechat na investiční výdaje pro účely pořízení nové budovy/zázemí pro Charitu a také na krytí předfinancování mzdových a provozních nákladů Charity Třinec ze začátku roku, než získají každoroční dotaci na sociální službu Charitní asistenční službu z Ministerstva práce a sociálních věcí

Schválené záměry využití Tříkrálové sbírky 2019 (532 692,00 Kč):

Schválené záměry využití Tříkrálové sbírky 2018 (551 502,00 Kč):

 • Charita Třinec chtěla rekonstruovat budovu Bratrství v Dolní Líštné v tzv. Polyfunkční komunitní centrum, z výnosu byly částečně uhrazeny náklady na projektovou dokumentaci a přípravu (282 600,00 Kč)
 • Středisko Charitní asistenční služba – úhrada části nákladů na režijní materiál, pohonné hmoty do služebních automobilů, cestovné osobních asistentů, nájemné, mzdové prostředky a další služby potřebné pro fungování služby (268 902,00 Kč)

Schválené záměry využití Tříkrálové sbírky 2017 (449 492,00 Kč):

 • Charita Třinec se rozhodla výnos sbírky pro rok 2017 ponechat na investiční výdaje pro účely pořízení nové budovy/zázemí pro Charitu

Dělení výnosu

Celkový výnos Tříkrálové sbírky se dělí následovně:

 • 65 % výnosu sbírky připadá organizátorům kolednických skupinek, které jsou organizovány naší Charitou Třinec
 • 15 % výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit
 • 10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí
 • 5 % výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika
 • 5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky

gg