Využití sbírky

„Tříkrálová sbírka je sbírkou veřejnou a řídí se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.“

V souladu s Osvědčením o oznámení konání sbírky je možné prostředky použít na podporu výstavby, rekonstrukcí, vybavení a zajištění provozních nákladů středisek charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, na podporu domovů pokojného stáří, domovů pro matky s dětmi v tísni, azylových domů, středisek pro pomoc lidem se zdravotním postižením, zařízení pro těžce nemocné, charitního poradenství, středisek pomoci cizincům a uprchlíkům, středisek dobrovolnických činností, podpory provozování nestátních zdravotnických zařízení, sociálního poradenství, služeb sociální péče a služeb sociální prevence, které jsou poskytovány jako služby pobytové, ambulantní, nebo terénní, dále na přímou finanční či materiální pomoc osobám v sociální nouzi a fond krizové a humanitární pomoci do zahraničí a pomoc zemím, které se ocitly v nouzi vlivem přírodních katastrof a válečných konfliktů.

Dělení výnosu Tříkrálové sbírky:

Celkový výnos Tříkrálové sbírky se dělí následovně:

  • 65 % výnosu sbírky připadá organizátorům kolednických skupinek, které jsou organizovány naší Charitou Třinec
  • 15 % výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit
  • 10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí
  • 5 % výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika
  • 5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky

 

Schválené záměry Charity Třinec na využití Tříkrálové sbírky v roce 2023:

  • Doplnění vozového parku: Vozový park Charity Třinec není stále dostačující a je základem terénních služeb, proto jej každoročně doplňujeme a obnovujeme.
  • Podpora provozu Charitního bazárku: Bazárek Charity Třinec je místem, kde si mohou lidé za symbolickou cenu nakoupit potřebné oblečení, stejně tak funguje jako výdejní místo pro sociálně slabé.

 

  •  

gg