Vyřizování stížností

„Klienti osobní asistence si mohou stěžovat na kvalitu, způsob poskytování osobní asistence, postup a chování zaměstnanců i na další okolnosti související s osobní asistencí.“

Stížnost mohou podat:

  • klient CHAS
  • opatrovník klienta (v případě potřeby má stěžovatel právo si přizvat k podání a k prošetření stížnosti tlumočníka),
  • osoba blízka klientovi,
  • klientem zvolený zástupce.

Stížnost lze podat:

Ústně - podané stížnosti se v jednoduchých případech vyřizují ihned při jejich podání a sepisuje se o nich krátký záznam. V případě, že ústně podané stížnosti nelze vyřídit ihned při podání, předloží se záznam o podané stížnosti k podpisu stěžovateli.

Písemně (dopis, e-mail) – písemně podanou stížnost lze doručit osobně nebo prostřednictvím pošty na adresu organizace – Charita Třinec, ul. Lidická 1272, 739 61 Třinec nebo e-mailem – monika.byrtusova@trinec.charita.cz. V případě, že stěžovatel podá stížnost osobně, vyhotoví se zápis podané stížnosti. V zápise stížnosti se uvede datum jejího přijetí, podpis odpovědného pracovníka, který danou stížnost přijal a podpis stěžovatele. Potvrzená kopie stížnosti se předá zpět stěžovateli.

Anonymně – odpověď na tuto stížnost je vyvěšená po dobu 1 měsíce na veřejné nástěnce v organizaci.

Komu může být stížnost podána:

  • kterémukoliv pracovníkovi CHAS – stížnost předává pracovník vedoucí, která jí zaznamená a vyřídí,
  • přímo ředitelce organizace,
  • anonymně, vhozením stížnosti do „Schránky pro náměty, stížnosti, připomínky“ nebo zaslání poštou na adresu organizace Charita Třinec, ul. Lidická 1272, 739 61 Třinec
  • pokud bude stížnost směřovat proti ředitelce organizace – podává se stížnost na ředitelství: Ředitel Diecézní Charity ostravsko-opavské, Mgr. Lukáš Curylo, ul. Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava, tel. 599 525 941

Bližší informace najdete v dokumentu „Stížnosti na kvalitu poskytované CHAS“ – ke stažení zde

foto