Projekt METODICKOU PODPOROU KE KVALITĚ

„Projekt Metodickou podporou ke kvalitě, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/
0015163 je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstnanost.“ 

EU velké

Doba realizace: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2022

Cílem projektu je zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných Diecézní charitou 
ostravsko-opavskou a 14 oblastními charitami, zlepšit a zefektivnit procesy probíhající ve 
službách a nabídnout podporu osobám pečujícím o své blízké a usnadnit jim tak zvládání 
každodenní péče. 

Jednotlivých cílů bude dosaženo prostřednictvím zajištění metodické a supervizní 
podpory pracovníků, cvičných auditů kvality, odborných pracovních skupin - kolegií a 
setkání pro pečující. Celkem bude podpořeno 54 služeb.

Charita Třinec je partnerem projektu s finančním příspěvkem.

Aktivity v Charitě Třinec

  • podpůrný audit kvality – Charitní asistenční služba (1760507)
  • pravidelné supervize a účast na odborných kolegiích – Charitní asistenční služba 
    (1760507)

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstnanost. 

Pár slov o tomto projektu najdete také ZDE.