Projekt METODICKOU PODPOROU KE KVALITĚ

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0./0.0/19_098/0015163

Realizace projektu: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2022

Rozpočet projektu: 2 948 185 Kč

Režim financování: ex-ante

Anotace projektu

Cílem projektu je zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a 14 oblastními charitami, zlepšit a zefektivnit procesy probíhající ve službách a nabídnout podporu osobám pečujícím o své blízké a usnadnit jim tak zvládání každodenní péče.

Jednotlivých cílů bude dosaženo prostřednictvím zajištění metodické a supervizní podpory pracovníků, cvičných auditů kvality, odborných pracovních skupin - kolegií a setkání pro pečující. Celkem bude podpořeno 53 služeb.

Partneři projektu

 • Charita Bohumín
 • Charita Frýdek – Místek
 • Charita Hlučín
 • Charita Jeseník
 • Charita Kopřivnice
 • Charita Krnov
 • Charita Nový Jičín
 • Charita Odry
 • Charita Opava
 • Charita Studénka
 • Charita Třinec
 • Charita sv. Alexandra
 • Charita sv. Martina
 • Charita Český Těšín

Identifikace a zapojení partnera do realizace projektu

Název subjektu: Charita Třinec

IČ: 49591215

Sídlo: Lidická 1272, 739 61 Třinec

Právní forma: Evidované církevní právnické osoby

Typ partnera: s finančním příspěvkem

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Charita Třinec je partnerem s finančním příspěvkem, který bude zapojen po celou dobu realizace projektu. Partner se bude společně s koordinátorem CS podílet na výběru pracovníků zapojených do aktivit projektu. Bude zajišťovat supervize pro své pracovníky.

Charita Třinec se zapojí do následujících klíčových aktivit projektu:

KA 05 podpůrný audit + KA 04 supervize + KA 02 odborná kolegia - osobní asistence (1760507)

Cílové skupiny

 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace

Klíčové aktivity

 • KA 01 Sestavení realizačního týmu
 • KA 02 Odborná kolegia
 • KA 03 Metodické konzultace
 • KA 04 Individuální a skupinové supervize
 • KA 05 Podpůrný audit
 • KA 06 Podpora pečujících osob

Popis klíčových aktivit:

KA 01 Sestavení realizačního týmu

V rámci KA1 bude sestaven realizační tým (dále jen RT) ve složení: projektový manažer, finanční manažer, koordinátor cílových skupin, sociální pracovník - metodik, pracovníci pro podporu pečujících osob. Během prvního měsíce se RT seznámí s projektem, s jeho cíli a harmonogramem a s pravidly OPZ. Pro pracovníky bude vytvořena podrobná pracovní náplň, nastaveny informační toky v rámci projektu, v rámci organizace i ve vztahu k partnerům. Bude zajištěno vybavení prostor pro RT, proběhne výběr externích spolupracovníků (auditoři, supervizoři, pracovníci pro podporu pečujících). Bude navázána spolupráce s jednotlivými vedoucími SSL zapojených do projektu a nastaven systém sledování monitorovacích indikátorů.

KA 02 Odborná kolegia

Pro zástupce všech vytipovaných služeb budou organizovány pracovní skupiny, tzv. odborná kolegia (dále jen OK). Celkem bude působit 8 těchto pracovních skupin dle zaměření jednotlivých sociálních služeb, tj. skupina metodiků, pro poradenské služby, děti a mládež (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), rodiny s dětmi, osoby bez přístřeší, domovy a denní centra, zdravotně postižené, pečovatelské služby a osobní asistence. V rámci každého se uskuteční 4 diskuzní setkání ročně v rozsahu 5hod/1 setkání, jejichž cílem bude vzájemné předávání zkušeností, profesní růst sociálních pracovníků, pracovníků v soc. službách a vedoucích pracovníků, podpora a sdílení dobré praxe, síťování vzájemné pomoci, dojednávání vzájemných návštěv-stáží; to vše s cílem zkvalitnit přímou péči a práci s klientem v poskytovaných sociálních službách. Výběr témat dle aktuálních potřeb CS a sestavení jejich osnov zajistí koordinátor, tematický obsah zajistí sociální pracovník – metodik (dále je metodik). Zástupci středisek z daného typu služeb, pro které bude kolegium určeno, budou mít prostor společně řešit odborné problémy, limity, na které ve službách naráží, posilovat motivaci pro práci a dávat doporučení na změny vedoucí ke zvýšení kvality charitních služeb. Koordinátor zajistí v součinnosti se členy pracovních skupin odborníka na příslušné téma (např. odborník na dluhovou problematiku, téma sociální práce se specifickou skup. klientů, právní oblast v soc. službách, apod.). Nejlépe mezioborovou spoluprací budou úspěšně řešena tíživá témata. Proběhne celkem 16 odborných vstupů. Kolegia budou jednat v zasedací místnosti DCHOO s výjimkou těch, které bude mít více než 15 členů (tj. max. kapacita zasedací místnosti). Tyto se budou scházet v pronajatých prostorách.

Výstup: podpora 8 pracovních skupin, uskutečnění 64 diskusních setkání (setkání každé skupiny 4 x ročně), přičemž v 16 z nich bude zajištěn vstup odborníka, zápisy z jednotlivých diskusních setkání, které budou dostupné na společné síti TEAMS, k níž budou mít přístup všichni členové OK a ředitelé jednotlivých charit. Síťování služeb, sjednocení a zvýšení kvality SSL poskytovaných oblastními charitami. V rámci OK bude podpořeno min. 40 osob z CS.

Harmonogram realizace: 9/2020 – 06/2022

KA 03 Metodické konzultace

Budou poskytnuty 18 vytipovaným službám, které neprošly v uplynulých 4 letech souvislou metodickou podporou (blíže viz Příloha č. 2 Vyjádření objednatele sociální služby k projektu). Metodické konzultace (dále jen MK) budou poskytnuty přímo ve službách zkušeným metodikem v rozsahu 40 hod/1 služba během realizace projektu, za účelem ověření znalostí a schopností pracovníků využít standardy v přímé práci, ověřit správnost nastavení vnitřních pravidel služby dle standardů kvality nebo aktualizovat pravidla pro poskytování sociálních služeb a pomoci přenést odbornost do praxe. Cílem MK je ověřit správnost nastavení procesů ve službě, zejména zda odpovídají pravidlům, podle kterých probíhají, a také zda naplňují zákonné povinnosti služby. Podstatná je také schopnost služby reflektovat problematické oblasti, se kterými se setkává, nebo střety zájmů, které v ní vznikají. Výsledkem MK bude navržení komplexního systému procesů a pravidel služby, vedoucího k posílení efektivity a kvality poskytovaných služeb. Kromě průběžné zpětné vazby, poskytnou MK přirozenou kontrolu a průběžnou podporu pracovníkům, kteří se navrženým systémem budou řídit. MK napomohou překonat mnohé překážky při zavádění nového postupu do praxe v případech, kdy byl postup teoreticky dobře vysvětlen, ale v praxi jej pracovníci nedokáží z různých důvodů používat. Souvislá podpora formou konzultací bude zaměřena na všechny oblasti SQSS. Každá z 18 služeb obdrží 40 hod. metodických konzultací.

Výstupy: metodické konzultace v rozsahu 40 hod/1 služba (tj. celkem 720 hod/projekt), zprávy z konzultací s řešením dané problematiky. Aktivitou bude podpořeno min. 36 osob z CS.

Harmonogram realizace: 09/2020 - 06/2022

KA 04 Individuální a skupinové supervize

Vytipované služby, celkem 49 služeb (blíže viz Příloha č. 2 Vyjádření objednatele sociální služby k projektu) budou podpořeny externím odborníkem - supervizorem (VŠ vzdělání v psychologickém oboru nebo supervizní výcvik, zkušenosti s vedením lidí). Každá služba obdrží během realizace projektu 6 supervizních setkání v rozsahu 2 hod. Supervizních setkání se mohou zúčastnit PSS, SP i vedoucí pracovníci. Obsah setkání se bude odvíjet od aktuální zakázky pracovníků. Zakázkou může být případová kazuistika, vztahy na pracovišti/vůči vedení služby, osobní limity pracovníků, porozumění vlastním reakcím v rámci pracovního jednání apod. Supervizor by měl pomoci pracovníkům (ať už jednotlivci - individuální supervize nebo celému týmu - skupinové supervize) porozumět jejich situaci, najít nejlepší cestu a řešení problematické situace a v neposlední řadě vést k rozvoji nových perspektiv profesního chování. Od stanovené zakázky se také bude odvíjet druh poskytnuté supervize, zda se bude jednat o vzdělávací - zaměřenou na zlepšení pracovní situace a orientaci na profesionální zájmy pracovníků, jejich učení a zavádění nových metod a přístupů, podpůrnou - jejíž hlavní složkou bude emoční podpora a zvládání stresu z práce nebo rozvojovou - v rámci které bude supervizor s pracovníkem hledat a rozvíjet profesionální zdroje. Z šesti setkání proběhnou 4 z nich formou skupinové supervize (tj. 8 hod) a 2 z nich formou individuální supervize (4 hod). Supervizor vypracuje pro danou službu 1x ročně stručnou supervizní zprávu.

Výstup: 49 služeb podpořených supervizemi (celkem 588 hod. supervizí), supervizní zprávy. Aktivitou bude podpořeno min. 70 osob z CS.

Harmonogram realizace: 09/2020 - 06/2022

KA 05 Podpůrný audit

V přípravné fázi projektu budou vybráni externí auditoři dle předem stanovených kritérií, kteří zajistí ve 13 vybraných SSL celkem 13 podpůrných auditů (blíže viz Příloha č. 2 Vyjádření objednatele sociální služby k projektu). Každý auditorský tým bude tvořit 1 externí auditor a 1 metodik. Audity budou podporou sociálních služeb při implementaci standardů kvality dle platné legislativy a v konkrétních podmínkách služby. Bude se jednat o cílený audit kvality ve vybraných službách napříč oblastními charitami v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské - u partnerů projektu. Cílem je zmapovat nastavení poskytovaných služeb, identifikace problematických oblastí a pomoc se zavedením a nastavením dobře fungující praxe. Podpůrný audit se zaměří na oblasti standardů 1.-5., 9.-10. a 15. Časový rámec auditu – celkem 52 hod./1 audit: Metodik s auditorem vstupují do služby připraveni, tzn. před místním šetřením proběhne studium materiálů auditované služby a příprava dokumentů na audit (předvyplnění údajů v Závěrečné zprávě z auditu, např. identifikátor služby ad.), aby během auditu nedocházelo k prodlevám (celkem 18hod). První den místního šetření si tým odsouhlasí časový rámec podpůrného auditu, který bude přímo ve službě v rozsahu 8hod/1 den (+ 30 minut přestávka na oběd nezapočtená do rozsahu práce). Po prvním dnu auditu zapracuje auditor zjištěné skutečnosti do Závěrečné zprávy z auditu (3hod). Druhý den místního šetření bude realizován audit ve službě ve stejném rozsahu (8hod +30 minut přestávka na oběd nezapočtená do rozsahu práce), rovněž proběhne zapracování zjištěných skutečností z druhého dne do Závěrečné zprávy z auditu (3hod). Během místního šetření v uvedených dvou dnech povede auditorský tým konzultaci s vybraným klientem, od nějž si vyžádají souhlas se zpracováním osobních údajů. Po úvodním rozhovoru s vedoucím pracovníkem proběhne analýza služby prostřednictvím pozorování, rozhovorů s uživateli služby, studiem dokumentace uživatelů, rozhovorů s pracovníky na všech úrovních, studiem předložených dokumentů služby. Následně proběhne rozhovor s pracovníky, který se týká zjištěných skutečností. Závěrečnou zprávu zpracuje a zfinalizuje metodik (12hod) ve spolupráci s externím auditorem (12hod). Součástí podpůrného auditu budou také následné metodické konzultace v rozsahu 24 hod, které již zajistí pouze metodik, v časovém úseku do 6 měsíců po auditu. Za službu se budou auditu účastnit vždy min. 2 osoby z CS.

Výstup: 13 realizovaných auditů kvality v SSL, 13 auditorních zpráv, stručný zápis z následných konzultací. V rámci KA bude podpořeno min. 36 osob z CS, přičemž bude zvýšena jejich odbornost a kompetence v oblasti kvality poskytování SS.

Harmonogram realizace: 9/2020 – 06/2022

KA 06 Podpora pečujících osob

Aktivita se zaměřuje na osoby, které musí zvládat každodenní péči o své blízké nebo se na tuto situaci aktuálně připravují. Pečující osoby potřebují pro zajištění náročné práce kvalitní a dostupnou nabídku pomoci, například formou respitních služeb, pomoci doma nebo edukačních workshopů. Cílem aktivity je podpořit pečující v náročné životní situaci, pomoci jim ulehčit každodenní úkony, jak je to možné, tzn. nácvikem správných technik manipulace nebo užitím vhodných kompenzačních pomůcek. Aktivita bude probíhat u 4 partnerů projektu: Charita Bohumín, Charita Český Těšín, Charita Opava, Charita Hlučín, vždy 2x ročně formou setkání pečujících osob v rozsahu 3 hod./1 setkání. Jednotlivá setkání budou vést a lektorovat sociální pracovník, pracovník v soc. sl. a zdravotní sestra. Pečující budou zváni na setkání prostřednictvím letáčků, které budou distribuovány pracovníky partnerů v rámci jejich činnosti ve farnostech, na místních úřadech, u lékařů, oznámením v místním tisku apod.

Součástí setkání bude:

a)    informační část, v rámci které pečující získají informace o možnostech finančního zajištění, doprovodných službách, psychohygieny, úmrtí, apod.

b)    praktická část, prostřednictvím které si mohou pečující vyzkoušet manipulační techniky a pomoc se sebeobsluhou. K dispozici budou kompenzační pomůcky, pomocí kterých je péče běžně zajišťována pracovníky v sociálních službách.

c)    vstup odborníka na vybrané téma (lékař, fyzioterapeut, psycholog, apod.).

Pro lepší orientaci obdrží pečující brožurku s ucelenými informacemi. Dalším cílem KA je také pomoci pečujícím vytvořit svépomocnou skupinu, v rámci které se budou pravidelně setkávat, vyměňovat si vzájemné zkušenosti a doporučení. Zpočátku zkoordinuje pracovní skupinu pracovník služby, později bude působit samostatně. Takto aktivita by měla být také prevencí sociální izolace pečujících.

Výstup: bude uskutečněno celkem 16 setkání pro pečující v rozsahu 48 hod., podpořeno min. 40 osob.

Hormonogram realizace: 10/2020 - 06/2022

Povinné indikátory

Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota Datum cílové hodnoty
6 00 00 Celkový počet účastníků účastníci 140 30. 6. 2022

Termíny zpráv o realizaci

Pořadí Začátek monitorovacího období Konec monitorovacího období Termín dodání podkladů k ZoR
1. 1. 7. 2020 31. 12. 2020 7. 1. 2021
2. 1. 1. 2021 30. 6. 2021 7. 7. 2021
3. 1. 7. 2021 31. 12. 2021 7. 1. 2022
4. 1. 1. 2022 30. 6. 2022 7. 7. 2022

Pár slov o tomto projektu najdete také ZDE.